Y פארק

 החברה מחזיקה במגרש בשטח של כ – 6 דונם במרכז העסקים יואב (בסמוך לאגדתא)

נמצא בשלבי תכנון מתקדמים. הגשת בקשה להיתר בנייה צפויה בתחילת שנת 2023

החברה רכשה מחברת הזרע את הזכות בעסקת השבה בתמורה לכ – 1.3 מיליון ₪

טרם התקבלו שוברי תשלום מרמ"י.